English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

РЕГИСТЪР БУКТСТАТ

            РЕГИСТЪР БУКТСТАТ на ЦУТФ симулира за учебно-тренировъчните фирми административните услуги, предоставяни по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ

Агенцията по вписванията на ЦУТФ определя уникален единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за лицата по чл. 3 от ЗРБ, наречен "код по БУКТСТАТ".

В тази връзка Центърът на УП

 • Издава уникален единен идентификационен код (ЕИК по БУКТСТАТ);
 • Вписва промени в регистрацията на вече вписан субект;
 • Заличава вписан субект;
 • Издава справки и удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства.

 

РЕГИСТЪР НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /КЗЛД/ КЪМ ЦУТФ

 

РЕГИСТЪРЪТ НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ /АЛД/ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на ЦУТФ симулира за тренировъчните фирми реалната ситуация в България по отношение на опазването на тайната на личните даннивъв връзка със Закона за защита на личните данни. Това се реализира от Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ към ЦУТФ, коятоподдържа РЕГИСТЪР ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. Всеки администратор се вписва в отделна партида на Регистъра със свой уникален идентификационен код.

 

НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС КОМУНИКАЦИОНЕН УКАЗАТЕЛ

Центърът на тренировъчните фирми поддържа собствен регистър, в който се събират и обобщават данни за предмета на дейност на фирмите, работното време /по дни и часове/, работни езици, ръководител на фирмата, адреси за кореспонденция и страници в интернет.Само част от тези данни се обявяват на интернет страницата на Центъра на УП. Останалите данни формират досие на фирмата, необходимо за работата на Центъра на УП и за изготвяне на бързи справки

Чрез РЕГИСТЪРА НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС КОМУНИКАЦИОНЕН УКАЗАТЕЛ Центърът на учебно-тренировъчните фирми предоставя на всички тренировъчни предприятия в страната и в чужбина актуален списък на УП през текущата учебна година.

В списъка са името и правна форма на тренировъчното предприятие, данни за регистрациите на фирмата, името на предприятието-партньор, предмет на дейност, седалище и адреси за връзка, работно време, работни езици и друга полезна информация, включваща пояснения за продуктите и услугите, които фирмата предоставя; мисия, визия, послание към клентите.

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИГУРЯВАНЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕНА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ към ЦУТФ - АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИГУРЯВАНЕсимулира за тренировъчните фирми реалната ситуация в България по отношение на обслужването на задължителните осигурителни вноски.

Дейносттите на Центъра на УП включват:

 • Предоставяне на формуляри за регистрация, информационни материали и методико-дидактически помагала за размера, начисляване и внасяне на задължителните осигурителни вноски
 • Регистриране на ТФ и водене на осигурителен регистър
 • Осъществяване на контрол за правилно попълване от ТФ на документите за осигурените лица
 • Осигуряване на информация за актуални промени
 • Подпомагане и консултиране на учебните фирми по проблеми на задължителните осигурителни вноски
 • Осъществяване на контрол за своевременното изплащане от ТФ на дължимите осигурителни вноски

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАНЪЦИ

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ към ЦУТФ - АДМИНИСТРАЦИЯ ДАНЪЦИ симулира за тренировъчните фирми реалната ситуация в България по отношение на обслужването на републиканските данъци – данък общ доход и корпоративни данъци. При осигуряване на ЦУТФ с достатъчно кадри ще бъде въведено и обслужване на акцизи, ДДС и патент.

 

БАНКА “БУКТБАНК”

          НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – “БУКТБАНК” е една от основните служби, без които мрежата не би могла да функционира.

 

Във връзка с работата на БУКТБАНК Центърът на УП:

 • Планира, съгласува и предоставя документация, разпространението на софтуер и формуляри;
 • Изготвя и постоянно адаптира информационни материали, изработва методико-дидактически помагала;
 • Публикува общи условия, при които банката открива и води разплащателни сметки
 • Извършва вътрешни и международни разплащания и води сметки на учебно-тренировъчните фирми;
 • Изготвя и обработва документи за и от местни и чужди тренировъчни банки;
 • Поддържа връзки с други учебни банки, а също и с действащи на реалния пазар банки-партньори;
 • Подпомага и консултира тренировъчните фирми.

 

 

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

 

Патентното ведомство на ЦУТФ симулира за тренировъчните фирми реалната ситуация в България по отношение на регистрирането на търговски марки и защита на интелектуалната собственост.

          Основни функции на Патентното ведомство при ЦУТФ

 • Издава свидетелства за промишлени дизайни, търговски марки, марки за услуги, наименования за произход и други защитни документи за закрила на обекти на индустриалната собственост;
 • Разглежда спорове;
 • Представлява Мрежата в определени междудържавни организации по индустриална собственост и осъществява международно сътрудничество в тази област
 • Издава наредби и инструкции в рамките на компетенциите на Патентното ведомство и предлага тарифи за дейностите и услугите, извършвани от Ведомството;
 •  Информира участниците в Мрежата в областта на индустриалната собственост и популяризира правната закрила на индустриалната собственост и иновационната дейност.

 

КОРЕСПОНДЕТСКА ФИРМА “УНИСТОК”

            Кореспондентската фирма симулира за тренировъчните предприятия липсващи партньори – тренировъчни фирми на територията на страната за доставка на стоки и услуги.

Кореспондентската фирма “УНИСТОК” на Центъра на УП е партньор за закупуване на:

      суровини за УП с производствен характер на дейността;

►     стоки и услуги за УП;