English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

img/main.jpg
 

Писмо до директорите за учебната 2015/2016

Актуално

ПОКАНА КЪМ ЕКИПИТЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ - Повече

БУКТБАНК - нови документи - Повече

Издание в помощ на работата в УП - Повече

ОБУЧЕНИЕ ЗА НОВИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - Повече

Регистрации за новата учебна година - Повече

НОВО В РАБОТАТА С РЕГИСТРИ И СЛУЖБИ - Повече
img/gerb.gif
Министерство на
образованието и науката

СВЕТОВНА МРЕЖА НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ
EUROPEN-PEN International -
Световна мрежа на учебните предприятия