English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Проект RUSESL - Намаляване на ранното напускане на училище

Ключова дейност 3: Подкрепа за реформи в политиката – Социално включване чрез образование, обучение и младежки дейности

RUSESL - Reducing Upper Secondary Early School Leaving with Practice Enterprise 

Намаляване на ранното напускане на училище в гимназиалния курс чрез обучение в учебно предприятие

www.rusesl.info

Цел: Намаляване на ранното напускане на училище и придобиване на предприемачески умения в горен курс на средното училище (възраст16-18 г.), чрез използване на метода „учебно предприятие“.

Дейности:

1. Дефиниране на  подхода и методите на учене, основани на УП

2. Обучение на обучители

3. Пилотен опит и валидиране

Партньори:

Германия:  EUROPEN/PENInternational – Световна организация на УП – координатор

Испания:    Inform Fondation – Inform - Централа на УП в Испания

                   ETP Xavier Ecola Technico Professional – училище

България:  Център за учебно-тренировъчни фирми, МОН, Централа на УП

                   СУ „ Асен Златаров“, гр. Шабла – училище

Италия:      Instituto Don Calabria - Simulimpresa Централа на УП в Италия

                   ITES Roberto Valturio – училище

Литва:        LIBA – НПО

                   Vilnius Tourism and Commerce School – училище


Всички новини